Steve Jobs: ocukluk Y覺llar覺

Evrende iz b覺rakanlar覺n evrenle buluma s羹re癟leri de bir o kadar ilgi 癟ekici olmal覺. S覺radan bir bireyin yaam tarz覺na ayk覺r覺 yaamal覺, zorluklarla kar覺lamal覺

ve bu zorluklar kar覺s覺nda g羹癟l羹 durmal覺, durumlar覺 benimsemek yerine, 癟abalayarak durumlara yeni bir boyut kazand覺rmal覺. Bunu yapm覺 ve ger癟ekten de

evrende bir iz b覺rak覺p gitmi olan bir dahiden s繹z edebiliriz. 羹phesiz s繹z konusu 繹zellikler ak覺llara Apple覺n CEOsu olan Steve Jobsu getiriyor. Dahinin

hayat覺n覺 ekillendiren de her insanolunda olduu gibi 癟ocukluk d繹neminde yaad覺覺 tecr羹beler ve 癟ounluktan biraz daha farkl覺 癟al覺an beyniydi.

Jobs hayata doar domaz farkl覺 yollardan ilerleyerek ve yollara herkesten farkl覺 izler b覺rakarak balad覺. Joanna Schieble Simpson ve Abdulfattah John

Jandali , Jobsun 繹z anne ve babalar覺yd覺. Gen癟 yata evlenmemeye karar veren 癟ift doacak olan 癟ocuklar覺n覺 evlatl覺k olarak baka birine vermeye karar

verdiler. Ancak gen癟 癟iftin artlar覺 vard覺; bebeklerini alacak olan kii ya da kiilerin 羹niversite mezunu olmalar覺 gerekiyordu ve oullar覺n覺 da b羹y羹tt羹klerinde

羹niversiteye yollamalar覺 gerektii art覺n覺 koymulard覺. Bebek, deil 羹niversite mezunu, hen羹z lise mezunu bile olmayan bir 癟ifte verildi. Art覺k Stevein 羹vey

anne ve babas覺 Paul ve Clara Jobs olmutu.

襤nsanlar覺n yetitirilme tarz覺, onlar覺n geleceini ekillendirir. S繹z konusu kii Steve Jobs olunca, 羹phesiz durumlar genellemelere uyarak gelimedi. Steve

Jobs yetitirilirken yaln覺zca kendi geleceini deil, b羹t羹n insanl覺覺n geleceini ekillendirdi ve hatta deitirdi. Paul Jobs bir zanaatkard覺. Dolaplar覺, 癟itleri

oluturur, onar覺rd覺; mekanikle ve araba tamiriyle de ura覺rd覺. Elektronie de ilgi duyan baba, 羹vey oluna da kendi ilgi alanlar覺n覺 a覺lamaya 癟al覺m覺t覺. Paul

Jobs oluna elektroniin temellerini g繹steriyordu ve bu durum da Stevein olduk癟a ilgisini 癟ekiyordu. Hatta babas覺n覺n zanaatkar kimlii ve 繹zenli davran覺lar覺

bu g羹n kullan覺lan Apple marka ayg覺tlar覺n donan覺m覺na ilham kayna覺 olmutu. itlerde ya da dolaplardan genellikle g繹zle g繹r羹len k覺s覺mlar emek verilerek

tasarlan覺r, boyan覺r, tamir edilir ve hatta 繹zel malzemeler d覺 y羹zeye uygulanarak 羹r羹n羹n esiz bir g繹r羹nt羹ye sahip olmas覺 hedeflenir. Paul Jobs da bu ad覺mlar覺

izliyordu ancak olunu da etkileyen ve dierlerinden farkl覺 olarak att覺覺 bir ad覺m覺 daha vard覺 onun. Dolaplar覺n ya da 癟itlerin g繹r羹nmeyen k覺s覺mlar覺na da 繹zenle

ilgi g繹steriyordu ve g繹zle g繹r羹len bir b繹lgeymi gibi, g繹r羹nmeyen k覺s覺mlarla da itinayla ilgileniyordu. Tam da bu noktada babas覺ndan fazlaca etkilenen Steve

Jobs, bu g羹n Apple marka 羹r羹nlerin 癟iplerinin yaln覺zca tamirciler taraf覺ndan g繹r羹lecek olmas覺n覺 umursamadan, onlar覺 estetik bir g繹r羹n羹m kazand覺racak ekilde

tasarlam覺t覺. Ayr覺nt覺lara dikkat ediyordu ve b繹lgelerin g繹r羹n羹rl羹羹n羹 ay覺rt etmeden onlar覺 tasarl覺yordu.

Bizlere anlat覺lan korkun癟 羹vey anne ve gaddar 羹vey baba fig羹rlerinin aksine Paul ve Clara Jobs oullar覺n覺n her istediini yapmaya 癟al覺覺yorlard覺. Bunu

yap覺yor olmalar覺na neden olan tek unsur onun evlatl覺k olmas覺 deildi. Steve Jobs 癟ok zekiydi ve ailesi de bunun fark覺ndayd覺. Hen羹z 癟ok k羹癟羹k yalardayken

babas覺ndan 繹rendii elektronik aletlerin minik 繹zelliklerinin peinden komaktan zevk al覺yordu ve bu ama癟la m羹hendis olan komusunun evine gidiyor,

oradaki karbon mikrofon ve hoparl繹r balant覺lar覺n覺 inceliyordu. Bir g羹n akl覺na bu balant覺yla ilgili olarak babas覺n覺n s繹yledii bir ayr覺nt覺 gelmiti. Paul Jobstan

duyduu bu ayr覺nt覺y覺 kullanmadan sesini hoparl繹rden duyurunca da durumu Paula a癟覺klam覺t覺 ve onun da yan覺l覺yor olabileceini kavram覺t覺. Jobs farkl覺yd覺 ve

onu yak覺ndan tan覺yanlar da bunu anlamaya bal覺yorlard覺. Yani Jobs yaln覺zca bir zamanlar terk edildiini bilerek deil, ayn覺 zamanda 繹zel olduunu hissederek

b羹y羹meye devam ediyordu.

Clara Jobs, 羹vey oluna okuma ve yazmay覺 hen羹z o okula balamadan 繹retmiti. Bu nedenle de Steve okula balad覺覺 y覺llarda olduk癟a s覺k覺nt覺l覺

d繹nemler ge癟irmiti. Ya覺tlar覺 okumay覺, yazmay覺 bilmiyordu ancak kendisinin bunlarla uramaya ihtiyac覺 yoktu. Bu nedenle de insanlar覺n houna gitmeyen,

hi癟 de komik olmayan akalar yaparak zaman覺n覺 ge癟irmeye 癟al覺覺yor, bunun sonucunda da okuldaki 繹retmen ve 繹rencilerin ba覺na bela oluyordu. Ailesi

繹retmenlerinin ikayetlerini gereksiz buluyor ve 癟ocuun ilgisini 癟ekemedikleri i癟in asl覺nda okulun su癟lu olduunu vurguluyorlard覺 s羹rekli. Herkesin okul

y覺llar覺nda zihninde yer eden bir 繹retmen bulunur. Bu kii genellikle 繹renciye ilham kayna覺 olmutur ya da kiinin hayat覺n覺 deitirecek ad覺mlar atmas覺na

yard覺m etmitir. Steve Jobsun da daha sonra hayat覺n覺n azizelerinden biri olarak an覺msayaca覺 Teddy isimli bir 繹retmeni olmutu. Bayan Teddy Stevein

ilgisini derslere 癟ekmeye 癟al覺覺yordu ve bunun da nas覺l yap覺laca覺n覺 gayet iyi biliyordu. Teddy ona r羹vet teklif ediyordu! Steve eer 繹devlerini d羹zenli olarak

yaparsa ve onlar覺 kendisine teslim ederse 繹d羹llendirilecekti. Belli bir s羹re r羹vet alarak sorumluluklar覺n覺 yerine getiren Steve sonunda 繹renmek ve

繹retmeninini memnun etmek d羹羹ncesiyle ileri ray覺na oturtarak r羹vetsiz bir 繹renim hayat覺na merhaba demiti. Daha sonralar覺 Stevein s覺n覺f

arkadalar覺yla ayn覺 seviyede olmad覺覺n覺 kabullenen okul y繹netimi, onun d繹rd羹nc羹 s覺n覺f deil lise ikinci s覺n覺f d羹zeyinde olduuna karar vermiti. Paul Jobs lise

iki seviyesini abart覺l覺 bularak olunun alt覺nc覺 s覺n覺ftan devam etmesine onay verdi.

renim hayat覺n覺 sorgulayan Steve Jobs neden bu gereksiz eyleri ezberliyorum? gibi sorular覺 bir kenara b覺rakt覺ktan sonra dini, Tanr覺y覺 sorgulama

aamas覺na ge癟meye kara vermiti. Bir g羹n gazete haberlerinde g繹rd羹羹 bir fotoraf, her Pazar gittii kilisedeki papaza 繹nemli bir soru sormas覺na yol a癟m覺t覺.

Gazetede a癟l覺ktan 繹lmek 羹zere olan bir 癟ocuun resmi yer al覺yordu. Steve de Pazar g羹n羹 papaza Tanr覺 bunlar覺 g繹rm羹yor mu? Neden bunun olmas覺na izin

veriyor? diye sorular sorarak inan癟 konusunda da kendine 繹zg羹 bir yol 癟izmiti.

Okul y覺llar覺nda Steve Jobs olduk癟a deiik insalarla tan覺m覺t覺. Kimisi s覺radan insanlar覺 temsil eden tiplerdi kimisi ise su癟un, kavgan覺n peinden giden

ayk覺r覺 insanlard覺. LSD, Marihuanna gibi uyuturuc maddeleri arkadalar覺 arac覺l覺覺yla kullanmaya balayan Steve bu al覺kanl覺覺n覺 uzun y覺llar devam ettirecekti.

Entelekt羹el bilgi birikimini de tan覺t覺覺 deiik kesimleri temsil eden insanlar sayesinde s羹rekli zenginletiriyordu. Tamamen elektronikle ilgilenen Steve Jobs

yava yava m羹zik zevki edinmeye, edebi eserler okumaya balad覺. Ba覺na buyruk ve azimli karakterleri yans覺tan kitaplarla ilgilenmeye balayan Jobs, Kral

Leara bay覺l覺yordu ayr覺ca Platon ve Shakespearein de eserlerini okumaya zaman ay覺r覺yordu.

Ortalama ve s覺radan bir insan覺n yaam artlar覺yla hayata balamayan Steve Jobs, k羹癟羹k yatan itibaren sorgulamaya, merak etmeye, arat覺rmaya ve

kimse ona yapamazs覺n demeden baz覺 giriimlerde bulunarak ba覺na buyruk tav覺rlarla bireyler yapmaya 癟al覺覺yordu. evre koullar覺n覺n kiinin eitimi,

karakteri, inan癟lar覺 羹zerindeki youn etkisi Stevein de yaam覺nda kendini g繹steriyordu. Belki Paul ve Clara 癟ifti onun 繹zel olduunu kabul etmeselerdi Steve

Jobs bu g羹n teknolojiye, end羹strilere y繹n veren deiimlerin temelini atabilecek ki olmayacakt覺. Onun se癟imleri, tercihleri ve tutkular覺 vard覺. S覺radan

olmamak i癟in elinden geleni bilin癟sizce yap覺yordu ve tav覺rlar覺 onun geleceini pozitif y繹nde ekillendiriyorken bizlerin de teknoloji temelli yol haritam覺z覺

癟iziyordu.