3 Dakikada Ekonomi Tarihi

Paranın sanal bir kimliğe büründüğü şu yıllarda, gün içerisinde dünyada dolaşım içerisinde olan para miktarını saptamak oldukça zor gibi görünüyor. Durum “sanal” bir yapıya bürününce, piyasada somut olarak dolaşamayan “para”nın tarihsel gelişimini bilmeyen kimseler olaya hakim olamayıp, bilinmesi gereken mekanizmadan bir haber yatırımlar yaparak kötü sonuçlarla karşılaşıyorlar.

Ben bu yazımda ekonominin geçirdiği tarihsel süreci, ekonomi ekolleri yardımıyla oldukça kısa bir şekilde açıklayacağım.

15.yyda kağıt para kullanılmıyordu. Bu dönemde feodalitenin de etkileriyle maden bakımından zengin olan topraklarda hakimiyet kuranlar yönetimde, işçii çalıştırmakta, hayatın tadını çıkarmakta hak sahibi oluyorlardı. Altın, gümüş gibi madenlerden yapılan para ilkel piyasalarda dolaşıyor ve ihtiyaçların sağlanmasında aracı oluyordu. Ekonomi bilimi tam da bu dönemlerde “Sezgisel yaklaşımlarla” ortaya çıkıyordu ve buna merkantalist felsefe adı veriliyordu. Merkantalizm’de bulyonizm düşüncesi egemendi.

Bulyonizm değerli madenlere sahip olmanın zengiliği doğuracağı düşüncesini temsil ediyordu.

18. ve 19.yyda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinaların ortaya çıkmasıyla Avrupa’da “Sanayi Devrimi” gerçekleşti. Artık bu noktadan sonra mevcut dünya düzeni asla eski yapısına kavuşamayacak, günümüze kadar uzanan bir değişimin temsilcisi olan bu yenilik Avrupa’dan yola çıkacaktı. Sanayi devriminden olumsuz yönde etkilenenler Feodal beylikler olurken bu durumdan karlı çıkanlar, olumlu yönde etkilenenler de işçi sınıfı olmuştu. Feodaliteyle yönetilen coğrafyalarda yeterli geliri elde edemeyen hatta haksızlıklara maruz kalan işçiler kentlere göç etmiş, sanayi sektöründeki yoğun işçi gereksinimlerine çare olmuşlardı.

Bu tarihten sonra ortaya devletin kesinlikle piyasaya karışmaması gerektiğini, her arzın kendi talebini yarattığını, piyasadaki kişilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken ortak çıkarlara hizmet edeceğini ileri süren Klasik Ekonomi okulu savunucuları ortaya çıktı. (Adam Smith, David Richardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, Alfred Marshall)

Ardından Klasiklerin makro ekonomik düzeydeki yaklaşımlarında katkıda bulunarak mikro ekonomik teoriler üreten Neo-Klasikler okulu ortay açıkmıştır. Bu yeni ekol, Klasiklerin tamamlayıcısı niteliğinde oluşmuştur.
Ardından Klasiklere karşı çıkan, onların görüşlerine; özellikle devletin piyasaya karışmaması gerektiği düşüncelerine karşı çıkan Keynesyen Ekonomi ekolü ortaya çıkmıştır.

Keynesyen ekonomi devlet kontrolünün piyasaları düzeltip, istikrarlı bir yapı kazanmasını sağlayacağını savunuyordu. Bu ekol Klasiklerin tamamen kaşrıtı olup Kapitalist düzenin bugünki resminin çizilmesine aracı olan düşüncenin yapı taşlarını oluşturmuştur.

Sosyalizmin yansıması olarak nitelendirebileceğimiz Karl Marx’ın kapitalist düzene karşı durarak ortaya sürdüğü ekonomik düzenin ismi ise Marksist ekonomi olarak bilinmektedir.

International Trade Concepts

With respect to globalization, international trade rates rising every year all over the world. Asia, America, Australia and Middle East countries are trading with eachother, considering that their economic welfare and evaluating their countries’ gains.If a country choose trading some goods and services with eachother, there have to be some advantages. In economics there exist many models, theorems and assumptions about methods of world trade. But when economists evaluate problems or events about world trade, they may prefer to use Adam Smith’s theory which is called absolute advantage theory or they may prefer to use David Richardo’s comparative advantage theory. Both theories are include different assumptions. For evaluating these assumptions, economists try to find the basic causes about international trade.

If a country join international trade adventure, it’s citizens can reach many goods and services which are not producing or serving in their country or they can reach these services with paying lower prices with respect to international trade. But how are they choosing these countries that they are going to import goods and services (or they can export goods and services)? Considering countries’ advantages and interests, with using classical economists’ theories, we can use absolute advantage theory and comparative advantage theory. These two trade theories include one important concept which is called specialization. For instance, U.S. and China not trading with eachother and they use their resources and labours inefficiently.

If they choose one specific trading unit and try to specialize on that good or service, they will have more benefical production and they will use their resources efficiently. Specializing means that one country become expert of some goods and services. Instead of producing other goods and services which are diminishing resources and effecting labours negatively, with international trade and basically with specialization market will become more efficient and both countries will be better off. Specialization has some disadvantages and some advantages. Effecting scale positively, learning quality of production and using resources more efficiently, less change with over costs and there will be exist comparative advantage if we considering advantages of specialization.

But like every concept specialization has disadvantages. Duplication problems are exist with specialization. The fear of dependency lead to duplication and may be under-investment. Also this concept has disadvantages about motivation problems. For instance, specialization causes motivation and coordination problems with respect to countries’ welfare.
First, let’s start determine that what is the absolute advantage and how it works. Adam Smith who is a Scottish social philosopher and a pioneer of political economy, he has determined that if a country has greatest relative efficiency on producing a good or service, that country has absolute advantage on that good or service. Using resources, determining prices of goods and services and getting high profit from a good or from a service is depends on the level of production’s quality and the producer’s ability of specializing on specific goods and services.

In the market, many firms producing same goods and services with different prices. Price differences are exist with respect to high or low level of costs, number of labours and other firms’ production quality ( because of competition).

The ability of specializing, a country can start to produce one specific good or service with using it’s resources efficiently. If there exist two countries, and these countries are using same amout of resources about producing same goods we have to look the results of production, amout of outputs. If inputs amounts are same and outputs are different, producers of more product has absolute advantage. This means that a country has same amount of resources like other country and high amount of product than other country, first country is more productive than others. So specializing in producing one specific good or service provide absolute advantage.

TAYLORCULUK

Geçtiğimiz kış sosyal medyada “call center”larla ilgili bazı haberler geziniyordu. Bir fast food zincirinin call center elemanlarına ne kadar gaddarca davrandığını ve onları insan haklarına uymayan şekilde çalıştırdığı konusunda ürkütücü haberler okumuştuk. Ekonomideki “Taylorculuk” kavramının anlamını öğrenince ve kısma bir araştırma da yapınca gördüm ki günümüzde yaşanan bu olaylar aslında geçmişin bir yansıması,liberalizmin gölgesi.. Yani “bırakınız yapsınlar” yani “ laissez faire!”..
Liberlizmin sloganı olan “bırakınız yapsınlar” , Fransız fizyokratları tarafından ileri sürülmüştür. Kişi özgürlüğüne dayanan liberal düşünceye bilimsel bir nitelik kazandıran İngiliz ekonomist Adam Smith’tir.Peki Taylorculuk nedir? Kısaca emeği en çok yoğunlaştıracak biçimde işçiyi çalıştırma yöntemidir denebilir.. Bu kavram Amerikalı mühendis Taylor (1856-1915) tarafından önerilmiştir.Bu yöntemin temeli, emeğin harcanması sırasında işçiye zaman kaybettiren bütün öğeleri ortadan kaldırmak ve çok hızlı çalışmayı gerçekleştiren teknik bir iş bölümü sağlamaktır. Frederic W.Taylor , örneğin , bir işçinin bir küreği tutma biçimine kadar en ince ayrıntıları saptamış ve fabrikalarda kullanılan çeşitli kürekleri en çabuk kullanabilecek iki tip küreğe indirmişler. Taylor, işçileri hareketlerine göre bir iş bölümüne bağlamış ve bir hareketin belli bir sürede en çok ne kadar tekrarlanabileceğini saptamıştır. Her işçi yalnızca bir hareketi yapmakla görevlendirilince işin hızı ve emeğin verimi artmaktadır. Örneğin işçiler bir tost makinesi yapmakla yükümlülerse, birinci işçi sadece ızgarayı makineye yerleştiriyor diğeri elektrik kablosunu alete bağlıyor bir diğeri ise makineyi açma kapama tuşunu takıyor. Bu işçiler bütün gün aynı hareketleri tekrarlayarak hızlı bir üretim gerçekleştiriyorlar.Taylorizm, sanayi işçisini, Adam Smith’in gösterdiğinden de fazla önemsizleştirmiş ve otomatikleştirmiştir.Bu durumun sonucu olarak işçilerde,ruh sağlığı bozuklukları,bunalım süreçleri yaşama gibi olumsuzluklar meydana gelmiştir.Öyle ki işçiler tuvalet ihtiyaçlarını bile diledikleri gibi gideremiyorlar. Taylorculuk sisteminde tuvalete gitmek için bile belirli bir süre yer almakta.
Bu bilgiler doğrultusunda anlıyorum ki, “call center”lardaki olumsuzluklar geçmişin filizlenmiş çeşidini oluşturuyor.İnsan emeği,insan vücudu ekonomik kaygı uğruna köreltiliyor.Bir diğer insanın zenginliği,binlerin yaşam savaşıyla oluşuyor..